הסכם הזמנת רכב ותנאי ביטול

 

1. מחיר הרכב ותשלומו:
1.1 מחיר הרכב במועד ההזמנה - ‬הינו כמפורט בנספח "פרטי הזמנת רכב" – המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו (להלן: "פרטי ההזמנה") ו‬כולל ּאת מחיר כל התוספות, המיסים ואגרת הרישוי (‬להלן: "‬המחיר המקורי").‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1.2 תשומת לב המזמין מופנית לכך שהמחיר המקורי, המוגדר בסעיף 1.1 לעיל, עשוי להשתנות בין מועד ההזמנה לבין מועד מסירת הרכב למזמין. לכן בידי המזמין האפשרות:
א. לשלם במועד ההזמנה, או תוך 14 ימים ממועד ההזמנה את המחיר המקורי. 
מזמין שבחר לשלם את המחיר המקורי במועד ההזמנה, או תוך 14 ימים ממועד ההזמנה, ייחשב המחיר המקורי ששילם ל"מחיר הסופי", כהגדרתו להלן. תשלום כאמור בסעיף זה יקנה למזמין זכאות לקבל ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 3.5 להלן וכן הגנה מפני שינויים העלולים לחול במחיר המקורי, הגנה שהיקפה מפורט בסעיף ‎3 להלן.
ב. אם המזמין אינו מעוניין לשלם את המחיר המקורי במועד ההזמנה, המזמין ישלם ליבואן דמי הזמנה, עבור פתיחת ההזמנה וטיפול היבואן בהזמנת הרכב (להלן: "דמי ההזמנה") והם יופחתו מהמחיר הסופי. תשלום דמי ההזמנה הוא תנאי לתוקף ההזמנה.
ג. אם ישלם המזמין את המחיר המקורי לאחר 14 ימים ממועד ההזמנה, מחיר הרכב שיסופק למזמין לפי ההזמנה יהיה מחירו ומחיר התוספות, על-פי מחירון היבואן התקף בעת תשלום מלוא המחיר (כולל מיסים ומע"מ) ובתוספת אגרת רישוי (לעיל ולהלן: "המחיר הסופי").
אם המחיר הסופי יהיה נמוך מהמחיר המקורי, ייהנה המזמין מירידת המחיר וישלם את המחיר הנמוך יותר. אם לעומת זאת המחיר הסופי יהיה גבוה מהמחיר המקורי, זכאי המזמין, אם יבחר בכך, לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה. 
ד. האמור בהזמנה זו ביחס למחיר המחירון חל גם על מבצעים (הנחות, מתנות וכיו"ב) לכן המבצע שיחול על המזמין הוא המבצע שיהיה בתוקף, אם יהיה מבצע בתוקף במועד תשלום המחיר הסופי.
ה. כל תשלום שישלם המזמין עפ"י הזמנה זו, ישולם בהמחאות משוכות לפקודת היבואן "צ'מפיון מוטורס בע"מ" בלבד (להלן: "המחאה") ו/או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של היבואן בלבד בצירוף מספר הזמנה ושם המזמין, ו/או באמצעות כרטיס אשראי בהתאם להוראות העבודה של היבואן. כל תשלום שישולם על פי הזמנה זו, לרבות תשלום המחיר הסופי, יחשב כתשלום רק מהמועד בו התשלום נפרע בפועל לחשבון היבואן.

2. מועד תשלום מחיר הרכב:

לא יאוחר מתום 7 ימים מיום קבלת הודעת היבואן כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה למזמין ישלם המזמין ליבואן את יתרת המחיר הסופי במידה שקיימת. איחר המזמין בתשלום המחיר הסופי בלמעלה מ- 7 ימים, יהווה האיחור הפרה יסודית של ההזמנה, המקנה ליבואן זכות לבטל את ההזמנה ללא התראה או לחילופין יקה ליבואן את הזכות למסור את הרכב לאחר ולדחות את מועד המסירה בהתאם.

3. אספקת הרכב למזמין:

3.1 מועד המסירה של הרכב למזמין, כאשר הרכב נמצא במחסן היבואן בישראל, הוא בתוך 15 ימי עבודה ממועד תשלום המחיר הסופי ומסירה על ידי המזמין ליבואן של כל המסמכים הדרושים על פי הדין, או ההזמנה, לרבות המסמכים הדרושים לשם משכון הרכב, ככל שנדרש משכונו. במועד ההזמנה יודיע היבואן למזמין מה הם המסמכים הדרושים כאמור, שעליו למסור ליבואן.
3.2 מועד המסירה של הרכב למזמין, כאשר הרכב אינו נמצא במחסן היבואן בישראל במועד ההזמנה, יתבצע באופן שלהלן:
3.2.1 המועד הצפוי להגעת הרכב למחסן היבואן בישראל נקוב בפרטי ההזמנה. הרכב יימסר למזמין בהתקיים התנאים ובמועדים כאמור בסעיפים 2 ו- 3.1 לעיל. 
3.2.2 היבואן זכאי להקדים, בהודעה סבירה מראש למזמין שתינתן לפחות 7 ימים מראש, את מועד המסירה הנקוב בפרטי ההזמנה ולמסור למזמין רכב שהגיע מוקדם יותר למחסן היבואן בישראל, או רכב שהיה במועד ההזמנה במחסן היבואן בישראל.
3.2.3 אם יחול עיכוב בהגעת הרכב למחסן היבואן בישראל של למעלה מ - 30 ימים מסוף החודש הנקוב בפרטי ההזמנה, יודיע היבואן מיידית למזמין על משך העיכוב במועד הגעת הרכב ויעשה את מרב המאמצים להקטין את העיכוב. המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על העיכוב וזאת בהודעה בכתב שתימסר ליבואן. ביטל המזמין את ההזמנה בנסיבות אלה, יקבל המזמין את הכסף ששילם ליבואן בחזרה כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין. השבת הכסף למזמין תתבצע באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של המזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד לו הוא זכאי על פי הדין. ‬‬‬‬‬‬
3.3 מזמין אשר הנו זכאי לפטור מתשלום מס כלשהו, ‬כולו או חלקו (כגון פטור לעולים, תיירים, בעלי מוגבלויות וכד') - ‬ימציא ליבואן את כל המסמכים ו/או האישורים הדרושים לקבלת הפטור, ‬בתוך 7 ‬ימים ממועד קבלת הודעת היבואן כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה וישתף פעולה עם היבואן, במידה שנדרש, לרבות בחתימה על מסמכים ומסירתם. ‬היבואן יעשה את מירב המאמצים לעמוד בלוח זמנים הנקוב בסעיף 3.1 לעיל, בתנאי שהמזמין מסר ליבואן במועד את כל המסמכים הנדרשים לשם שחרור הרכב מהמכס, אולם בכל מקרה, עיכוב כאמור שאינו בשליטת היבואן לא ייחשב כהפרת הזמנה זאת.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3.4 הזכאות וגובה הפטור מתשלומי חובה נקבעים על ידי רשויות המדינה. אם ההפרש בין גובה הפטור שניתן למזמין במסמכים הדרושים לקבלת פטור או לגובה הפטור המשוער, יהיה נמוך מגובה הפטור ממיסים שחושב לו בפועל על ידי המכס, על המזמין לשלם ליבואן את ההפרש בתוך 7 ימים מקבלת ההודעה על ההפרש וכתנאי למסירת הרכב. הפרש כאמור לזכות המזמין יוחזר למזמין על ידי היבואן לא יאוחר מ- 30 ימים ממועד מסירת הרכב למזמין. 
3.5 אם ברכב דרושה התקנת מתקנים מיוחדים לנכים, התחייבות היבואן למסור את הרכב עם המתקנים המיוחדים מותנית באפשרות להתקין את המתקנים המיוחדים. במידה שבידיעת היבואן מידע בקשר עם אפשרות התקנת המתקנים המיוחדים, ימסור היבואן למזמין מידע זה. אספקת והתקנת המתקנים המיוחדים איננה באחריות היבואן ואחריות זאת חלה באופן בלעדי על ספק המתקנים המיוחדים ועל המתקין. 
3.6 היבואן יהיה רשאי למסור למזמין רכב אחר בעל מספר שלדה שונה מזה המפורט בפרטי ההזמנה ובלבד שהרכב שיימסר למזמין יהיה זהה לרכב המוזמן.

4. שמירת מחיר:

4.1 מזמין ששילם את מלוא מחיר הרכב על פי מחירון היבואן התקף במועד התשלום, בין אם שולם כמחיר מקורי במועד ההזמנה, או בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה, ובין אם שולם בכל מועד אחר ובכפוף לכך שההזמנה בתוקף, לא יישא, בכפוף לסעיף 4.3 להלן, בשינויים שיחולו בין מחיר הרכב על פי מחירון הרכב במועד התשלום כאמור, לבין מחיר הרכב במועד התשלום הסופי (להלן: "שמירת מחיר"). האמור בסעיף זה לעיל יחול גם על תשלום חלקי ובלבד שלא יפחת מחמישים אחוז ממחיר הרכב על פי מחירון הרכב התקף במועד שמירת המחיר. במקרה של תשלום חלקי כאמור המזמין לא יישא בשינויים שיחולו במחיר הרכב כאמור, באופן יחסי לשיעור התשלום ששילם על חשבון מחיר הרכב, למעט בשינויי מיסים כאמור בסעיף 4.3 להלן, בהם יישא במלואם. 
4.2 בכפוף לאמור בסעיף 4.3 להלן, המחיר הסופי לא יחול על המזמין, אלא המחיר המקורי, אם שילם המזמין ליבואן את המחיר המקורי בתוך 7 ימים מהיום בו הודיע היבואן למזמין על פרסום מחירון חדש לרכב. 
4.3 מבלי לגרוע מזכות המזמין בסעיף 1.2 (ג) לעיל לבטל את ההזמנה ולמרות האמור בסעיפים 4.1, 4.2 לעיל, המזמין יישא בשינויים במיסים עקיפים המוטלים על ידי רשויות המדינה ואינם בשליטת היבואן, שיחולו, אם יחולו , אם יוטלו ו/או יועלו בין יום ההזמנה ליום מסירת הרכב למזמין ויחולו על עסקת רכישת הרכב. המזמין ישלם ליבואן את התשלום בגין שינוי במיסים כאמור לעיל במזומן ולא יאוחר ממסירת הרכב למזמין וכתנאי למסירה. 
4.4 אם המזמין שילם ליבואן את המחיר המקורי או חלקו ובלבד שהוא יותר מ- 20% מהמחיר המקורי, המזמין זכאי לקבל מהיבואן, לבקשתו, ערבות בנקאית להשבת המחיר הסופי, או חלקו, ששילם ליבואן, תמורת תשלום מחצית הוצאות הערבות הבנקאית שישלם היבואן וכרוכות במתן הערבות הבנקאית שלא יעלה על שני אחוזים לשנה מהסכום המובטח בערבות באופן יחסי לתקופת הערבות ולא פחות מ- 125 ₪ (להלן: "הוצאות הערבות הבנקאית"). הערבות הבנקאית נמסרת למזמין כבטחון להשבת הכספים ששילם המזמין ליבואן, על חשבון מחיר הרכב, במקרה של ביטול ההזמנה בנסיבות בהן היבואן לא יוכל להעביר למזמין את הבעלות ברכב מחמת עיקול שהוטל על הרכב או אם ניתן לגביו צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו למינוי כונס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעות מוחלטת למסור את החזקה ברכב, אולם ביטול ההזמנה כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה. הערבות הבנקאית תימסר למזמין כנגד פירעון (פירעון תשלום, כמשמעותו בסעיף 1.2(ה) לעיל) המחיר הסופי או חלקו. על המזמין להשיב ליבואן את הערבות הבנקאית במועד מסירת הרכב וכתנאי למסירת הרכב או כנגד השבת הסכום ששילם המזמין ליבואן. במועד החזרת הערבות הבנקאית ישלם המזמין ליבואן את הוצאות הערבות הבנקאית.

5. הפרת תנאי ההזמנה וביטולה:

5.1 האפשרות המוקנית למזמין לביטול ההזמנה עקב עליית מחיר כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לא תזכה את המזמין בסעד כלשהו מאחר שביטול בנסיבות האמורות לא ייחשב להפרה של תנאי ההזמנה.
5.2 הפר היבואן את תנאי ההזמנה, יהיה המזמין זכאי לבטל את ההזמנה לאחר שנתן ליבואן התראה בכתב על כוונתו לבטל את ההזמנה עקב ההפרה והיבואן לא תיקן את ההפרה בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה הנ"ל. הפר היבואן את תנאי ההזמנה הפרה יסודית, זכאי המזמין לבטל את ההזמנה ללא התראה. בוטלה ההזמנה על-ידי המזמין עקב הפרתה על ידי היבואן, יהיה המזמין זכאי להשבת התמורה ששילם ליבואן ולהשבת הוצאות הערבות הבנקאית ששילם ליבואן, אם שילם. ההשבה תשולם למזמין בתוך 30 ימים מיום ביטול ההזמנה כדין, או מיום אכיפתה, כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל תרופה לה הוא זכאי על פי הדין.
5.3 למעט אי תשלום המחיר הסופי במועד כאמור בסעיף 2 לעיל ו/או תשלומי החובה כאמור בסעיף 1 לעיל, שייחשב להפרה יסודית של ההזמנה על ידי המזמין, אם יפר המזמין תנאי מתנאי ההזמנה, יהיה היבואן זכאי: למסור את הרכב למזמין אחר ולדחות את מועד המסירה בהתאם או; לבטל בהודעה למזמין הזמנה שעקב ההפרה אין אפשרות לספקה, או; לבטל את ההזמנה לאחר שנתן למזמין התראה בכתב בת 10 ימים והמזמין לא תיקן את ההפרה בתקופה הנ"ל. ההתראה שתינתן למזמין בהתאם לסעיף זה, תפרט באיזה מהברירות לעיל בחר היבואן. 
5.4 אם ביטל היבואן את ההזמנה בשל הפרתה על ידי המזמין, או אם ביטל המזמין את ההזמנה שלא כדין, ישיב היבואן למזמין את התמורה ששילם ליבואן בתוך 30 יום מיום הביטול כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין ובניכוי 3% מהמחיר המקורי, המהווים פיצוי מוסכם וקבוע מראש, סכום הנחזה על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק הצפוי להיגרם ליבואן כתוצאה מביטול ההזמנה. היבואן יודיע למזמין אם ניכה מהתמורה שהושבה את הפיצוי המוסכם.

6. ‏זכות המזמין לביטול ההזמנה:

6.1 בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, המזמין רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום ההזמנה אם הרכב טרם נרשם על שמו במרשם המתנהל על פי פקודת התעבורה (נוסח חדש) ואם הזמין לרכב תוספות מיוחדות (לרבות מאת היצרן), טרם הרכבת התוספות המיוחדות, ולקבל את כספו בחזרה בניכוי דמי ביטול המותרים עפ"י תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. 
6.2 אם לפני הודעת הביטול על פי סעיף 6.1 לעיל הוצאה לבקשת המזמין ערבות בנקאית כאמור בסעיף 4.4 לעיל, המזמין לא יהיה זכאי לקבל השבה של הוצאות הערבות הבנקאית ששולמו על ידו.

7. הזמנה מיוחדת:

7.1 הזמנה של דגם רכב שהיבואן לא מייבא באופן סדיר או דגם רכב בשילוב תוספות מיוחדות, אשר אינן חלק ממפרט הרכב ואשר הותאמו למזמין על פי רצונו של המזמין ועל פי דרישותיו (להלן: "הזמנה מיוחדת"), תאושר מראש ע"י היבואן בלבד. 
7.2 אישור הזמנה מיוחדת על ידי היבואן יהיה בכפוף לתשלום דמי הזמנה שיקבעו ע"י היבואן.
7.3 ביטול ההזמנה המיוחדת על ידי המזמין עלול לגרום ליבואן נזק רב בשיעור מחירו המלא של הרכב. על כן, אם היבואן אישר את ההזמנה המיוחדת, המזמין לא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה המיוחדת והוראות הסכם זה בדבר זכות הביטול של המזמין לא יחולו על הזמנה מיוחדת. 
7.4 היבואן זכאי לקזז פיצויים בגין נזק שיגרם לו כתוצאה מהפרה או ביטול שלא כדין של ההזמנה המיוחדת על ידי המזמין מכל תשלום ששילם המזמין ליבואן.

8. תעודת אחריות:

אחריות היבואן לרכב היא כמפורט בתנאי האחריות שבתעודת האחריות, המצורפת להסכם הזמנת הרכב ומהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

9. פוליסת ביטוח חובה:

טרם מסירת הרכב למזמין, המזמין יבטח את הרכב לפי הנדרש על פי דין ויציג בפני היבואן, כתנאי למסירת הרכב למזמין, תעודת ביטוח חובה תקפה לרכב. ‬

10. התקנת תוספות בהתקנה מקומית:

10.1 תוספות אשר הוזמנו בהזמנה זאת יותקנו על ידי היבואן בלבד בהתקנה מקומית לאחר הגעת הרכב לישראל. 
10.2 על מנת להבטיח כי הרכב שיימסר למזמין הוא באיכות, טיב ורמת בטיחות כפי שנקבעו על ידי יצרן הרכב, עד למועד מסירת הרכב לידי המזמין, הזמנת תוספות תעשה בהזמנה זאת בלבד והתקנתן תבוצע על ידי היבואן בלבד.

11. מיגון:

על המזמין מוטלת החובה לבדוק מהן דרישות המיגון של חברת הביטוח המבטחת את הרכב ולמלא אחר חובות אלה, על כל הכרוך בכך. מערכת המיגון שתותקן ברכב ע"י היבואן (אם תותקן), אינה מהווה תחליף לדרישות המיגון של חברות הביטוח והאחריות המלאה למילוי וקיום תנאי דרישות חברת הביטוח חלות על המזמין בלבד.

12. שונות:

הזמנה זאת ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהיה כל תוקף לכל הבטחה או אמירה שניתנה בעל פה למזמין והסותרת את הכתוב בהזמנה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמין על פי דין. לא יינתן כל תוקף לשינוי ההזמנה ו/או תנאיה, אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו הן ע"י המזמין והן ע"י היבואן.

13. שימוש בפרטי המזמין:

היבואן מברך אותך על הזמנת הרכב ומודה לך על בחירתך ברכב זה.
היבואן מבקש לעדכן אותך בעתיד במידע הנוגע לרכב החדש שרכשת לרבות מידע טכני ושיווקי, מהיצרן ו/או היבואן וסקרי שביעות רצון. על מנת שהיבואן ו/או מי מטעמו יוכל לעדכן אותך ולשלוח אליך מידע כאמור מבקש היבואן את אישורך לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלך שבמבוא להזמנה. היבואן רשאי להעביר את פרטי ההתקשרות שלך לגורמים הקשורים עם היבואן למטרות שלעיל. 
סירובך לקבלת עדכונים, הודעות ומידע כאמור בפסקה זאת, לא ייגרע מתוקף ההזמנה. 
בחתימתי אני מבקש שלא לקבל עדכונים, הודעות ומידע כאמור. 
חתימת המזמין ___________

14. כתובות והודעות:

כתובות הצדדים להזמנה זאת הן כקבוע במבוא לה, כל עוד לא הודיע צד למשנהו על שינוי בכתובת, בדרך הקבועה בסעיף זה. כל הודעה או התראה שתישלח לצד אחר על פי כתובתו כאמור בדואר רשום, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען 72 שעות לאחר מסירתה למשלוח בדואר רשום; אם נמסרה ביד - מעת מסירתה. הודעה שנשלחה בפקס תיחשב כאילו התקבלה בשעה הרשומה על גבי אישור העברת הפקס בתנאי שנשלחה ביום עבודה (א' – ה') בין השעות 09:00 – 16:00. הודעה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני שהמזמין מסר ליבואן, תיחשב כאילו התקבלה בשעה שנשלחה.